Bible pro dnešek: Nad málem jsi byl věrný…

Bible pro dnešek: Hle, všechno tvořím nové

Ryba a světlo

Toto čtvrtletí jsou misijní příběhy pro děti zaměřeny na zámořskou oblast Jihopacifické divize církve adventistů s.d. Jde o tyto země: ostrov Samoa, Austrálie, Cookovy ostrovy, Fiji, Francouzská Polynésie, Kiribati, Nauru, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Niue, Papuánská Nová Guinea, ostrov Pitcairn, Samoa, Šalomounovy ostrovy, Tokelau, Tongo, Tuvalu, Vanautu a Wallis a Futuna ostrovy. V této úžasné oblasti, kde žije 40 a půl miliónů lidí, se nachází 518 016 adventistů, což představuje jeden adventista na 70 obyvatel.

Jednou v pátek se odehrály na skupině malých ostrovů Vanautu v Tichém oceáně dva neuvěřitelné příběhy.

Tatínek se procházel po pláži, když tu spatřil v bílém písku rybu. Už předtím viděl ryby ležet na písku, ale tato ryba byla neobyčejná. Byla živá a nezraněná. Rychle uchopil tuto rybu a běžel ji ukázat Johnovi.

John byl na tom ostrově poprvé, přicestoval z jiného ostrova a nikoho zde neznal.  Otec jej přivítal a pozval do svého domova, aby tam u něho pobyl.

„Podívej se na ni!“ zvolal otec a ukázal mu tuto stále živou rybu. John byl překvapen, něco takového ještě neviděl.

Více >

Náš dorozumívací prostředek – vliv

„Dobrým ovocem svých rtů se lze nasytit, stejně se ovšem každý setká i s vlivem svých činů“ (Př 12,14; SNC)

Náš vliv je dorozumívací prostředek, pomocí něhož jednáme s okolním světem. Třebaže není převoditelný, jako jsou hotové peníze, půjčky, cenné papíry nebo akcie, dluhopisy nebo obligace, výrobky či bitcoin (virtuální měna), jeho dosah ze všeho oběživa je nejsilnější, poněvadž vliv působí na to, jak se lidé rozhodují a co se rozhodují udělat. Vliv tedy není nějaké donucování, které nechává stranou nebo obchází svobodnou volbu a tak ztrácí jakýkoli podnět k motivaci. Jakmile vynucená volba přestane působit, donucení pozbývá svou sílu, zatímco vliv za naprosto svobodných okolností roste, nabývá a začne se šířit.

Podle lidských měřítek

Jedinečný příklad přemáhajícího vlivu, to je případ tesaře, který se stal učitelem a léčitelem, ovšem byl brutálně odstraněn totalitní vládou. Když byl zabit a „všemi opuštěn“ (Dn 9,26; SNC), neměl vůbec nic. Nezůstaly po něm vlastní děti, potomci, kteří by mohli navázat na rodovou linii. Neměl žádné vlastnictví, majetek, bohatství ani postavení v tehdejších vládnoucích kruzích. Dokonce neměl ani oděv, umíral nahý. Přesto je nejvlivnějším člověkem v dějinách lidstva, protože ztělesňoval nejsilnější zdroj vlivu ve vesmíru: lásku našeho Stvořitele a Vykupitele, Boha, který je láska (1 Jn 4,8.16).

Podle lidských měřítek Ježíš Nazaretský byl naprostým ztroskotancem. Dějiny svědčí, že svět v té době byl špatný a nemorální. Tento svět však překonává dobrý vliv, který nepochází z této planety. Biblické postavy Josefa a Daniela jsou příkladem téhož principu. Úžasný vliv jejich božského ducha, služby a bezúhonnosti čelil vlivu zla a pohnul nadpřirozenými mocnostmi. Bez pochyb byli velmi inteligentní, ale to co jim poskytovalo naprostou převahu nad nejchytřejšími mysliteli tehdejší doby, bylo spolehnutí na moudrost od Boha, nepřekonatelného Génia.

Více >

100+1. výročí ve fotkách

« z 44 »

Misijní příběh pro děti

POMODLEME SE!

Toto 3. čtvrtletí se zaměřujeme na Jihoamerickou divizi, kde žije více jak 2,5 miliónů adventistů. Schází se ve sborech v Argentině, Bolívii, Brazílii, Čile, Ekvádoru a Falklandských ostrovech, Paraguvaji, Peru a Uruguvai.

Příběh bude o čtyřletém Sebastiánovi.

Právě seděl s mámou a tátou u stolu a chystali se snídat. Když chlapec řekl: „Pomodleme se“

Rodiče překvapeně pohlédli na sebe. Věřili v Boha, ale nikdy se nemodlili před jídlem. Matka kývla hlavou a zavřela oči. Otec rovněž přikývnul a zavřel oči. A malý Sebestián též sklonil hlavu a zavřel oči. Matka poděkovala Bohu za jídlo.

Více >

Církev adventistů včera, dnes a zítra

Mat 16,18 : “A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou“ (ČSP). Slovo církev se vyskytuje v NZ v původním znění pouze zde a v Mat 18,17. 

Co je to církev? Původní výraz „ekklésia“ představovalo v helenistickém světě řádné shromáždění občanů obce nebo sněm, nebo svolání vojska (Sk 19,32.39.40). V Bibli je přeznačeno toto slovo do duchovní neboli náboženské terminologie; jde zde o kultické, bohoslužebné shromáždění Izraele před Hospodinem. V NZ jde o shromáždění či obec vyznavačů Ježíše Krista jakožto nový, pravý Boží lid = církev, a to jak místní shromáždění lidu Kristova (dnes říkáme sbor), tak jako celkový souhrn věřících po celém světě. V řeckém překladu SZ (LXX) se vyskytuje slovo ekklésia více jak 90x a ve většině případů je překladem hebr. „káhál“ = shromáždění, např. Dt 23,2n.  

  1. Musíme studovat a porozumět Boží výzvě pro církev dnes. Jak jsem řekl v úvodu kázání, církev je řecky „ekklésia“, což jsou dvě části: ek ´vyvolen, povolán z (něčeho) a „klésis“ = povolání, pozvání. „Ek“ je zkrácenina slovesa „kaleo, kalein“, což znamená volat jménem, oslovit, pozvat, v náboženském smyslu jde o Boží povolání do království Božího, k víře a spasení. „Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ (1 P 2,9). 
Více >

Bible pro dnešek: Vzpoura v dokonalém vesmíru