(ke dni evangelizace prostřednictvím internetu – globální misie – 2015-2020)

„Pak jsem viděl anděla, jak letěl vysoko nad nebeskou klenbou. Nesl radostnou zprávu o vykoupení, zprávu, která nikdy neztratí svou platnost. Ohlašoval ji všem obyvatelům země, lidem všech ras, kmenů, jazyků i národností.“ Zj 14,6 SNC

 • Koho se nejvíce týká zvěstování tohoto radostného poselství? Kdo má být jeho nositelem? Boží lid poslední doby.
 • A kdo je jeho adresátem – příjemcem? Všichni lidé.

Těchto několik slov z Bible se nejvíce týká Božího lidu ostatku.  Jak církev adventistů s.d. může zasáhnout celý svět poselstvím o Ježíši Kristu? Dnes se plní před našima očima dávná předpověď proroka Jana o globální misii.

Jeden z předchozích předsedů Generální konference, bratr Robert S. Folkenberg řekl: „Naléhavost trojandělského poselství nás vyzývá, aby byly využity všechny metody a prostředky. Právě tak jako letnice byly výslednicí sjednocení Ježíšových následovníků, tak stejně i dnes je mohou způsobit nebo vyvolat podobné okolností“.

 • Jaké jsou největší výzvy, před kterými dnes stojíme jako církev?

Bratr Jiří Moskala uvedl některé z nich v časopise Ministry (16/8):

„Poslední desetiletí zaznamenalo lidské myšlení dramatické změny. (1) Náš svět je popsán jako postkřesťanský. Věřit v Boha je méně přitažlivé než v minulosti.  Namísto Bible a křesťanské víry je upřednostňována empirická věda a evoluční teorie.

(2) Projevuje se silný vliv naturalistického spiritismu ve společnosti, ve filmech, videohrách a hudbě.

(3) Vysoká kvalita zábavního průmyslu, televize, vzdělávacích pořadů a trávení volného času významně soupeří se zvěstováním věčného evangelia, jak je vyjádřeno trojandělským poselstvím ze Zjev 14.

(4) Zdůrazňováním jedinečnosti zkušenosti lidských emocí je všechno relativizováno a lidé si tudíž myslí, že není žádná absolutní pravda. Vše, co je odlišné od většinového názoru,  je nebezpečné a škodlivé.

(5) Děje se tak díky růstu sympatií k papežství a jeho morálnímu vlivu a díky sugestivnímu konstatování, že všechna náboženství jsou stejná a že vycházejí z téže základní představy o lásce; a též díky populistickým ekumenickým tendencím mezi křesťanskými představiteli, kteří touží po teologickém sjednocení.

(6) Tato zřejmá fakta vedou k velmi pokřivenému obrazu Boha a v důsledku toho ke zjevné antipatii vůči organizovanému náboženství. Tím se stává evangelizace a křesťanská služba lidem zvláště ve městském prostředí velmi náročným úkolem.

Věčné evangelium „letí vysoko nad nebeskou klenbou“ (Zj 14,6)

Zde je jen několik příkladů, jak církev adventistů hlásá trojandělské poselství globálními komunikačními prostředky:

 • Před dvaceti léty na začátku února 1998 v Arkansasu v USA se rozběhl vzdělávací program naší církve nazvaný „Safe Television for All Ages“ – spolehlivá televize pro všechny generace. Proč ten název „spolehlivá, bezpečná televize“? Pro každého představuje takový koncept, že se mohou dívat děti i mládež, aniž by byli ohroženi programy plných násilí, nemravnosti a neuctivosti. Cílem těchto vysílání je oslovit okolní svět, pomáhat budovat vztahy v rodině, ve společnosti a vést lidi k Bohu.
 • V roce 2003 začala vysílat křesťanská internetová televize HopeTV, která prostřednictví 44 kanálů po celém světě poskytuje programy zaměřené na vyvážený křesťanský život.
 • V roce 2005 byla založena ve Švédsku televizní společnost LifeStyleTV, která nabízí přes satelit nebo internet 24 hodin 7 dní v týdnu programy týkající se důležitých problémů současnosti. Jejich obsah je zaměřen na životní styl ve světle Bible, pojímající fyzický, duševní a duchovní život jako jeden celek.

Ø Církev adventistů má dlouhou historii používání médií jako prostředku komunikace. Svůj původ má v milleritském hnutí, kdy od roku 1840 v široké míře používala tiskoviny. Později se připojilo rozhlasové vysílání (1929), televize (1950), satelit a internet včetně sociálních sítí (Facebook, Youtube aj.). Prostřednictvím těchto moderních digitálních komunikačních prostředků vysílá naše církev v 77 hlavních světových jazycích, takže pokryje 80% světové populace.

Ø Co je konečným cílem používání těchto moderních komunikačních prostředků? Zjevit jedinečnou lásku našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Ø Prostřednictvím široké nabídky mediálních programů, včetně televize, rozhlasu a internetu apod., mediální centra vysílání chtějí tímto snadno přístupným způsobem povzbudit lidi, aby četli Bibli a aby objevili svou víru. Všechny programy jsou zacíleny k tomu, aby pomáhaly lidem k většímu poznání Ježíše Krista a budovaly opravdové vztahy…

Tyto aktivity napovídají, že naše církev chce opět získat označení hnutí. Na rozdíl od církevní organizace, která učí jen strohé věroučné články. Hnutí skrývá v sobě pohyb, život, tam se něco děje ve prospěch lidí v tomto světě.

Chtěl Ježíš založit na zemi církev strnulou, omezenou tradicemi, studenou ve vztahu ke svým současníkům? Anebo chtěl zde mít živé křesťanské společenství, které je stále na pochodu do Božího království?

Velké pověření z Matouše 28, 18 – 20 „Proto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech…“ nic neztratilo na síle. Naopak jako mohutná ozvěna se odráží od nebe a země – jako satelitní signál – na konci věků v trojandělském poselství ve Zjevení 14,6 – 12 „Bojte se Boha, vzdejte mu čest!“. (SNC)

Důvody evangelizačního úsilí

 1. „Tu jsem viděl jiného anděla, majícího věčné evangelium.“ (Zj 14,6a; ČSP) V některých jazycích sloveso „mít“ má pomocný význam. V řeckém textu má však plný význam. Anděl má (drží, vlastní) věčné evangelium ne jen tak náhodou, mimochodem. To co koná, je velmi důležitá činnost. On musí nést evangelium, protože obdržel od Boha slavnostní příkaz! „Zj 14,12 zřetelně propojuje tři anděly s Božím lidem doby konce, který nese Boží varování světu“ (Ranko Stefanovic, Zjevení Janovo, str. 176). To je první motiv pro naši misijní službu.
 • Jak to dělal Noe předpotopnímu světu? Byla evangelizace pro něj druhem osobní záliby, koníčkem, kterému věnoval 120 let? Odkud bral pro tuto činnost nadšení a sílu? Bible říká, že chodil s Bohem. Byl to Boží velvyslanec s nezadatelným právem varovat svět.
 • Anebo vezměme Eliáše. Kdo mu propůjčil právo vyhlásit duchovní soupeření Bálovu náboženství? Odkud získal pravomoc vyhlásit v Izraeli rozsáhlou reformaci náboženského i společenského života? On sám by se nejraději viděl někam daleko. Utekl od slavnostního Božího příkazu na jih. Ale Bůh jej chtěl mít na severu.

Pokud byste jako turisté vystupovali od kláštera sv. Kateřiny v pohoří Oréb, dospěli byste k malé plošině, kde je několik palem a studna. Až zde se ukryl Eliáš před svým úkolem. Arabové nazývají toto místo Eliášova oáza. Bůh si jej zde našel. Proč? Protože obdržel slavnostní příkaz.

 • Podobně byl na tom i Jan Křtitel, který připravoval cestu pro první Ježíšův příchod (Lk 3,1.2). Noe, Eliáš, Jan Křtitel a další proroci přijali od Boha slavnostní příkaz. Prožili podobnou zkušenost, když stáli před zdí nepochopení, odmítání a nezájmu.

I hnutí adventistů s.d. se nachází před podobnou zdí. Nejen současná věda, ale i křesťané jiných denominací nepřijímají biblické učení o stvoření, o soudu, Božím zákonu apod. „Tak jako jsou satanovy podvody celosvětového rozsahu, tak i kázání evangelia poslední doby bude znít po celém světě… Anděl vyhlašuje poselství ´velkým hlasem´… Tato zpráva je naléhavá: týká se věčného údělu každého člověka na zemi. Je to Boží volání na obyvatele země…“ (R. Stefanovic, Zjevení Janovo, str. 176.177).

 1. „Tu jsem viděl jiného anděla…, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu“ (Zj 14,6b; ČSP). Kdo jsou adresáti, jimž anděl nese evangelium? „Hlásání evangelia má celosvětový rozsah; má být hlásáno všem…“ (R. Stefanovic, Zjevení Janovo, str.176).

Kralická Bible říká „těm, kteří bydlí na zemi“, doslova těm, kteří „sedí na zemi“ (viz původní text). Jsou to lidé, kteří se zabydleli na této zemi a jsou k ní připoutáni zlatými řetězy svého majetku, kariéry apod. Až přijde Pán Ježíš, strhnou je tato pouta zpět k zemi.

Př. Jako mladého bohatého muže, jakmile jej Ježíš vyzval, aby jej následoval, strhlo jej zpět pouto k jeho majetku.

–         Co můžeme pro tyto lidi udělat? Snad jen nečinně přihlížet? Bůh svěřil svému lidu zdravotně misijní program (1865), aby lidé byli zbaveni svých řetězů závislosti.

„Evangelium nemá být hlásáno jako mrtvá teorie, nýbrž jako živá moc, která mění život…Bůh…přijímá ochotně i ty, jejichž jednání ho uráží nejvíce. Činí-li pokání, dává jim svého Ducha a posílá je mezi nevěřící, aby tam hlásali jeho milost“ (ŽNP 44; MH 99). Bůh svěřil svému lidu poslední doby zdravotně misijní poselství. To je další motivace pro naši službu. „Pravda, která není prožívána, kterou nesdělujeme, ztrácí svou životodárnou moc, svou uzdravující schopnost. Prospěch z pravdy získáme jen tehdy, budeme-li se o ni dělit“ (tamtéž, str. 70).

Chceš se stát i ty součásti hnutí, které je pod slavnostním příkazem Pána? Je to jim darovaná láska, která tě motivuje zachraňovat jiné? „Bůh si přeje, aby jeho děti byly vybaveny moudrostí a znalostmi, aby jeho sláva mohla být v našem světě zjevována s neklamnou jasností a mocí“ (tamtéž, str. 71).

 1. Je zde ještě jedna charakteristika v textu Zj 14,6: „rasa, kmen, jazyk a národ“. Vezmeme-li biblickou symboliku čísel, pak co znamená čtyřka? Čtyři světové strany, symbol globálního pojetí lidstva. Ale též jeho rozdělení.

–         Kdy nastalo toto rozdělení lidstva? Při stavbě babylonské věže. Proč je Bůh inicioval? Protože lidé chtěli dosáhnout nebe bez Boha. Tato charakteristika roztříštěnosti je patrná až dodnes. Lidé se chtějí spojit, ale symbol železa a hlíny výstižně znázorňuje svět před 2. příchodem Krista (viz Dan 2).

–         Např. město Jeruzalém je rozdělen na křesťanskou, muslimskou a židovskou část. A stále mezi vyznavači těchto tří světových náboženství panuje napětí.

–         Podobně se dnes trhají manželství, rodiny, státy, národy, světadíly…

–         Kde v poselství tří andělů najdeme odpověď na tuto rozpolcenost, roztříštěnost lidí? Zj 14,12 –

3AP končí pozitivní zprávou. Ukazuje na vytrvalost svatých. Zde už nezáleží na barvě pleti, jazyku nebo sociální skupině. Zde jsou všichni sjednoceni. Jak toho dosáhli? Bylo to heslo jejich volebního programu? Dosáhla to nějaká silná politická strana?

To Ježíš je vnitřně sjednotil. Z lásky k němu plní Boží zákon. Jsou stmeleni pod zástavou Knížete pokoje. Jsou vytrvalí díky věrnému zvěstování evangelia v času konce, které se staví proti satanovým svodům.

Př: „Pozor ledovec! Narazíte do něj!“

„Krátce předtím, co jsem obdržela svědectví o úsilí nepřítele podkopat základy naší víry sesíláním lživých a svádivých teorií, četla jsem o neštěstí plavidla, které se v mlze střetlo s ledovcem. Několik nocí jsem špatně spala. Připadala jsem si jako vozík prohýbající se pod nákladem snopů obilí.

Jedné noci jsem zřetelně viděla před sebou tuto scénu: Uprostřed moře a v mlze se nacházelo plavidlo. Náhle zaznělo výstražné zvolání: „Ledovec právě před přídi!“  Před lodí se tyčil mohutný ledovec. Přesvědčivý hlas vykřikl: „Hrozí srážka!“

Bylo nutno jednat bez jediného zaváhání. A okamžitě. Strojník spustil motory na plnou páru. A kormidelník namířil loď přímo do ledovce. Následoval náraz, který ledovec rozpoltil. Byl to strašný šok! Ledovec se rozdrobil na menší kousky. Doprovázel to ohlušující rachot, jako když by blesk udeřil do paluby. Cestující na lodi byli vymrštěni sílou nárazu, ale přežili. Plavidlo bylo poškozeno, ale ne fatálně. Bylo schopné další plavby.“ (podle 1SM 205)

Z: Slyšíte, jak odbíjí Boží hodiny světa? Před přídi naší církve se objevil znenadání ledovec! Odpočítají se poslední minuty dějin světa. Je čas vyvinout maximální úsilí rozbít ledovec před námi!

Co je tím ledovcem? Svět „ve zlem ležící“ (1 Jan 5,19)

Tím ledovcem může být internet (je to prostředek, kterým proudí do celého světa jak dobro, tak i zlo). Podobně, jako slouží jiná masmédia (TV, rozhlas apod.). Tomuto ledovci se nemůžeme vyhnout. Mohlo by se to stát jako s Titanikem. Ve snaze se mu vyhnout, ledovec rozpáral bok lodi pod čárou ponoru a loď šla ke dnu. Se sílami zla není možné uzavřít žádný kompromis. Je třeba rozpoznat mezi falešnými spasiteli pravého Krista. Je třeba, abychom nastartovali motory a střetli se s problémy na plný výkon. S Boží pomocí.

–         Modleme se:

–         Za prozíravost v používání internetu k evangelizaci

–         Za mladé lidi, kteří umí pracovat na sociálních sítích, aby své dary použili k šíření evangelia

–         Za dar rozpoznání věrohodného poselství pravdy od falešného šířeného na internetu

–         Za působení Ducha na příjemce dobré zprávy – evangelia – přes internet