Srdečně zveme na bohoslužbu s večeří Páně s názvem „Sedm slov Ježíšových z kříže“. Sedm výroků z kříže tvoří jakýsi Ježíšův testament – poslední vůli. Kristus zřejmě věděl, že mu na trpících rtech budou viset generace křesťanů. Proto svá slova formuloval velmi pečlivě.  Přijďte se s námi zaposlouchat do těchto výroků a načerpat z nich naději do příštích dnů. Začátek v 10:30 na Plzeňské 49, K. Vary.

 

Sedm slov:

Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (L 23,34)

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. (J 19,26)

Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (L 23,43)

Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lama sabachtani?“, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?‘ (Mt 27,46)

Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ (J 19,28)

Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu, skonal. (J 19,30)

A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal. (L 23,46)