O vděčnosti s Jaro Křivohlavým – Jak se mluví o vděčnosti v Bibli?

vděčnost

 

Opěvujte Hospodina děkovnou písní,

hrejte na citeru našemu Bohu…

Ž 147, 7

Hovořil jsem o vděčnosti se skupinou křesťanských studentů. Byl jsem vděčný za otevřenost, s níž kladli své otázky – až do chvíle, kdy mi jeden z nich vyrazil dech dotazem: „Mluvíte o vděčnosti jako o křesťanské ctnosti, ale v Bibli se moc o vděčnosti nemluví. A když se o ní mluví, pak spíše o jejím opaku – o nevděčnosti.“ Musel jsem uznat, že slovo „vděčnost“ nepatří v Bibli k nejčastějším. Důvod je však v tom, že to, co rozumíme slovem „vděčnost“ (latinsky „gratia“) dnes, se tam vyjadřovalo jinak. Jak?

Jádro biblického pojetí vděčnosti je pravděpodobně v biblické zvěsti o dobru. Bible nedefinuje ideu dobra, ale říká, že dobro i dobrota je Bůh. Dobro je samou Boží podstatou. Augustin to podtrhl , a prohlásil dokonce, že doro neexistuje mimo Boha a že dobré je to, co chce Bůh. A co má a může dělat člověk? Člověk může za prokázané dobro přicházející z tohoto pramene děkovat a Dárce chválit.

Proto nacházíme v Bibli tolikrát výzvu k chválení. Tak je tomu např. v žalmu 118, 1: „Oslavujte Hospodin, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky!“

Za projevy dobra, kterého se nám dostává, bychom měli děkovat. Proto je děkování nedílnou součástí všech modliteb. Díků-činěním modlitby začínají. Žalmista zpívá: „Vstupte do jeho bran s díkem, do jeho nádvoří s chvalozpěvem, slavte ho, žehnejte jeho jménu“ (Ž 100,4). A odtud je jen krok k dnes nejčastěji slyšitelnému projevu vděčnosti – zpěvu.

Kolik výzev k vyjádření díků Hospodinu zpěvem čteme v žalmech? V žalmu 117,1: „Chvalte Hospodina, všichni lidé, oslavujte ho, všechny národy.“ V žalmu 138,5: „Budou opěvovatHospodinovy cesty: Věru, veliká je Hospodinova sláva!“

Antonín Dvořák zhudebnil slova žalmu 144,9 „Bože, novou píseň ti zazpívám.“ Však mu také byl velice vděčný – a netajil se s tím.

K poslechu – Magdalena Kožená: The complete „Biblické písně Op. 99

Poznámka: Slovo eucharistia znamená v hebrejštině „díkůvzdání“.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. O vděčnosti s Jaro Křivohlavým. Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2007. ISBN 978-80-7195-998-4
Ještě žádný komentář.

Musíte být přihlášený k napsání komentáře.

Ještě žádné trackbacky.