V týdnu od 8. do 15. listopadu proběhne každoroční „Modlitební týden„.

po

Církev adventistů se bude po celém světě scházet ke společným modlitbám a studiu duchovních témat. Také my se připojíme k této aktivitě.

Rozpis setkání MT2014

Přednášky MT2014 dospělí

Přednášky MT2014 děti

Jednu z nejznámějších pasáží o tom, jak následovat Ježíšův příklad nalezneme v knize „Život naplněný pokojem“: „Skutečný úspěch při styku s lidmi může přinést jen Kristova metoda. Spasitel se stýkal s lidmi jako ten, kdo si přeje jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil jejich potřebám a získal si jejich důvěru. Pak je vyzval: ‚Následujte mne‘. Kristus se zajímal o celého člověka – projevoval péči o jeho tělesnou, duševní, sociální i duchovní stránku. Přeje si, aby i nás obohacoval vztah s ním, i naše láskyplná služba a péče o jiné. Ježíš sloužil lidem všude tam, kde se nacházeli – ve městech, na vesnicích, na cestě,  v jejich domovech, u studny a dokonce i na kříži. Nebál se jít kamkoliv, kde se nacházel někdo, kdo mohl být zachráněn.

Kristova metoda” je tématem letošního Modlitebního týdne, během kterého budeme sledovat, jak moc se Kristova služba týkala uzdravování a jakou zásadní roli hraje tato služba při oslovování lidí.

Sobota 15. listopadu bude dnem dobrovolného půstu. Proběhne také sbírka darů modlitebního týdne určená na podporu evangelizačních projektů.

Nechť Pán Bůh požehná naše modlitební setkání, abychom se mohli naučit používat Kristovu metodu při očekávání jeho brzkého příchodu.