Kázání

Hospodinova píseň

19. 1. 2019 Kázání: HOSPODINOVA PÍSEŇ – Enoch Martínek

Ježíšův revoluční vztah ke ztraceným lidem

12. 1. 2019 Kázání: JEŽÍŠŮV REVOLUČNÍ VZTAH KE ZTRACENÝM LIDEM – Enoch Martínek

Prezentace: Ježíšův revoluční vztah k lidem

  • „Potom Ježíš procházel všemi městy i vesnicemi, učil v tamních synagogách a kázal radostnou zvěst o Božím království. A kamkoli přišel, všude uzdravoval nemoci všeho druhu.“ (Mt 9,35 SNC)
  • „Přišel jsem zachránit ztracené“ (Mt 18,11 SNC).
  • „Přišel jsem hledat a zachránit právě ty ztracené“ (Lk 19,10 SNC).
  1. To je Ježíšův program osobní služby. Hledal v terénu života ztracené lidi, aby je zachránil. Co nás může inspirovat na jeho způsobu evangelizace? Je možné, abychom aplikovali jeho metodu do naší misijní činnosti?
  2. Sledujme fascinující příběh, který se odehrál u Jákobovy studny nedaleko městečka Sychar (čti Jn 4,1-30). Kdo byla ona žena, kterou Ježíš oslovil? Odkud pocházeli Samařané? Ve Starém Zákoně se o nich mluví v 2 Kr 17,29. V roce 722/721 př. Kr. asyrský král přesunul na sever království Izraele národy, které vyznávaly synkretické náboženství (tj. mechanické spojení různých náboženských systémů). Samaritáni, o nichž je řeč v Novém Zákoně, patřili k národu, jehož původ sahal ke konci 4. stol. př. Kr. Chovali se nepřátelsky vůči obnově Jeruzaléma a chrámu. Vystavěli si svůj chrám na hoře Gerizím. Vzájemné vztahy mezi Židy v Jeruzalémě a Samařany se nevyhnutelně začaly přiostřovat.

Více >

Jak hledat Boží stopy v našem životě

5. 1. 2019 Kázání: JAK HLEDAT BOŽÍ STOPY V NAŠEM ŽIVOTĚ – MgA. Martin Lindtner B.A.

 

Buďte světlem

8. 12. 2018 Kázání: BUĎTE SVĚTLEM – Miroslav Bísek

Chápete, co jsem vám učinil?

22. 12. 2018 Kázání: „Chápete, co jsem vám učinil?“ – o obřadu mytí nohou J 13,12-20 – MgA. Martin Lindtner B.A.

Bůh dal – Evangelium v první kapitole knihy Daniel

8. 12. 2018 Kázání: Bůh dal – Evangelium v první kapitole knihy Daniel – MgA. Martin Lindtner B.A.

Láska Kristova nás má ve své moci

1. 12. 2018 Kázání: LÁSKA KRISTOVA NÁS MÁ VE SVÉ MOCI – Enoch Martínek B. Th.

Nevyužitá příležitost

24. 11. 2018 Kázání: NEVYUŽITÁ PŘÍLEŽITOST – Prof. RNDr. Vladimír Král Dr.Sc.

Přednáška prof. Vladimíra Krále – Co rozhoduje o životní spokojenosti?

 

Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – bohoslužba 1.12. 2018

Srdečně zveme na bohoslužbu, kde se budeme zabývat otázkou, jakou máme motivaci věřit v Boha uprostřed většinové ateistické společnosti. Bohoslužba se uskuteční v sobotu 1.12. 2018 od 10:50 hodin. Odpoledne od 14:00 pak budete moci shlédnout z videozáznamu přednášku prof. Waltera Veitha na téma „Archeologické vykopávky odhalují pravdu“. Pro bližší informace klikněte zde:

Jaká je motivace věřit v Boha uprostřed většinové ateistické společnosti