Martina Hurtova

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Martina Hurtova

Bible pro dnešek: Období rodičovství

V sobotu 24. května 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

Rodičovství je období, pro které by se měl člověk svobodně rozhodnout, a když pak přijde, měl by na něj být připraven. Ne vždy tomu však tak je. Jak co nejlépe vychovávat své děti? Jsou lidé, kteří zastávají názor, že děti se nemají do ničeho tlačit a až budou větší, tak se rozhodnou samy. A jak se postavit ke skutečnosti, že někteří z nás děti mít nemůžou? Může Bůh pomoci? Rozhovor na téma osmého úkolu „Období rodičovství“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Jan Dymáček.

 

Přebývání ve stínu Všemohoucího

13. 4. 2019 Kázání: PŘEBÝVÁNÍ VE STÍNU VŠEMOHOUCÍHO (Žalm 91, 1-16) – Enoch Martínek

Přebývání ve stínu Všemohoucího – prezentace

Přebývání ve stínu Všemohoucího – Žalm 91, 1-16

„Kdo žiješ pod ochranou Nejvyššího, kdo jsi ve stínu Všemohoucího, můžeš říci Pánu: „Jsi mé útočiště, jsi můj hrad, můj Bože, důvěřuji v tebe! (v.1.2; překl. Kunický).

  1. Žalm 91. hovoří k Božímu lidu dnes. Po létech přemýšlení pisatel 91. Žalmu dospěl k jedinečnému přesvědčení.
  2. Současné štěstí a budoucí bezpečí nejsou výplodem promyšleného zbrojení a zvyšování vojenského potenciálu.
  3. Pocit jistoty nevzroste ani po té, když se staneme vlastníky větší sumy peněz.
  4. Pokoj v srdci se nedostaví ani po té, stane-li se dědicem v té době největší světové říše.
  5. V souladu s tím, jak uvedl autor 91. Žalmu v 1. verši, jeho hlavní priorita, jeho nejpřednější touhou bylo neustále přebývat „ve stínu Všemohoucího“.
  6. Kdo je pisatelem tohoto Žalmu? Není možné to říct s jistotou – žalm není uveden jménem autora. Židovští učenci však obvykle připouštěli toto vysvětlení: pokud žalm nenese jméno pisatele, pak jeho autorství může být připočteno pisateli naposled jmenovanému v předchozích žalmech. Je-li tomu tak, pak Mojžíš, který je autorem Žalmu 90, může být považován za pisatele i Žalmu 91.

Více >

Slavnostní konferenční bohoslužba

V sobotu 8. června 2019 se uskuteční slavnostní konferenční bohoslužba pro tři sdružení Česko-Slovenské unie. Společné setkání bude v Brně v areálu Výstaviště Brno v pavilonu V. Slavnostní bohoslužba začne v 10 hodin a hostem bude předseda Interevropské divize církve adventistů Mario Brito. Čas společně strávené soboty bude naplněn programem dětí, kázáním Božího slova, hudbou a představením administrátorů všech sdružení a unie. Od 14:30 bude odpolední program, kde představí svou službu oddělení církve. Zajímavé budou určitě i rozhovory s předsedy jednotlivých sdružení. V pavilonu také budou stánky s prezentacemi jednotlivých oddělení a institucí. Pro toto zvláštní shromáždění církve je připraveno v sále 3 500 míst a dostatek dalšího prostoru pro vzájemné sdílení. V polední přestávce bude k dispozici malé občerstvení. Areál Výstaviště Brno (BVV) je dobře přístupný městskou hromadnou dopravou a pro ty, kteří preferují vlastní dopravu, je dostatek parkovacích míst v areálu výstaviště přímo před pavilonem V (parkování je zdarma). Pro ty, kteří budou cestovat ze vzdálenějších konců našich republik, je zabezpečeno dostupné ubytování. Chceme vás všechny pozvat na tuto jedinečnou příležitost, kdy se můžeme společně setkat k naslouchání, sdílení i společným modlitbám.

Za Česko-Slovenskou unii Církve adventistů sedmého dne Mikuláš Pavlík

Přímý přenos ze slavnostní konferenční bohoslužby můžete sledovat zde

Další informace zde

 

Ohlédnutí za životem a dílem prof. Vladimíra Krále

Po dlouhém a statečném boji s těžkou nemocí zemřel v 69 letech prof. Vladimír Král, který byl v kruzích rodiny a přátel nejčastěji oslovován jako Mirek. Připomeňme si jeho život a dílo vzpomínáním kazatele Michala Balcara a spolupracovníka Pavla Martáska.

Ježíš řekl: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi, kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi“. Odešel člověk, který se ke Kristu přiznával mírou vrchovatou.

Více >

Bible pro dnešek: Klíče k rodinné jednotě

V sobotu 18. května 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

Když Ježíš hovoří o tom, že bychom měli být jednotní, co tím myslí? Co znamenají slova apoštola Pavla: „V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.“? A jak se podřizovat jeden druhému? Je podřízenost slabostí, nebo naopak vyjádřením zralosti a síly? Rozhovor na téma sedmého úkolu „Klíče k rodinné jednotě“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Jan Dymáček.

Pozvánka

Bible pro dnešek: Smlouva moudrosti pro rodiny

V sobotu 4. května 2019 od 9.30 hodin Vás zveme ke společné diskuzi k uvedenému tématu.
Pomocné texty ke stažení naleznete zde

Kniha Přísloví obsahuje mnoho dobrých rad. Jedna z nich se týká věrnosti své vlastní ženě. Proč máme dnes takový problém právě s věrností? Co mohou manželé oboustranně udělat pro to, aby nevěře předcházeli? A proč byl v minulosti sex chápán jako něco hříšného? Rozhovor na téma pátého úkolu „Slova moudrosti pro rodiny“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Jan Dymáček.

 

Odstraňte staré pro nové

20. 4. 2019 Kázání: Odstraňte staré pro nové (Žalm 114) – MgA. Martin Lindtner B.A.

 

Strážci na hradbách

13. 4. 2019 Kázání: STRÁŽCI NA HRADBÁCH (Ezechiel 33:6-7) – Enoch Martínek

Strážci na hradbách – prezentace

Strážci na hradbách – Ez 33,6.7

Jako křesťané se setkáváme s řadou morálně nebezpečných situací. Jsme konfrontováni tzv. novou morálkou. Naše společnost je mimořádně liberální. Jaké stanovisko zastává k uzavírání homosexuálních manželství? Jak se staví vůči manželské nevěře? Jaká je situace v oblasti umělého přerušení těhotenství? Zde je několik údajů z internetu:

  • Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. … Počet umělých přerušení těhotenství se také oproti minulému roku snížil na 23 032.  Z průzkumu veřejného mínění z roku 2008 vyplývá, že většina Čechů je nakloněna jejich liberalizaci. Celkem 23 % respondentů souhlasí s tvrzením „potrat je vždy vražda dítěte“ a 71 % souhlasí s tvrzením „jsem proti jakémukoli omezení potratů“.[1] Průměrně je to asi 35 potratů na 1 000 žen ročně. Počet potratů v každé zemi reflektuje kulturní vyspělost obyvatelstva, zejména pak rozšíření užívání spolehlivých antikoncepčních metod. Zejména v Evropě panují dosud nápadné rozdíly mezi zeměmi západní a severní Evropy a zeměmi postkomunistickými, v nichž je úroveň potratovosti často až 8× vyšší. Určitou roli zde hraje i tradiční neúcta k ženě, vysoká zaměstnanost a obecné znevážení morálních hodnot jako smutný následek komunistické totality.
  • Promiskuitní chování – 20 % lidí má sex s kolegou z práce „Teď, když drtivá většina žen pracuje, je logické, že se pracoviště stává semeništěm sexuální aktivity,“ říká doktor Kerner. Může se jednat o nevinný flirt, ale ten často směřuje k nevěře. „I když ne všechny kancelářské vztahy vedou k sexu, je třeba našlapovat opatrně,“ říká Kerner. „Pokud jste ženatí nebo vdané, vaše hlubší kolegiální přátelství by si mohl partner špatně vyložit, a navíc k citové nevěře, a pak i sexuální nevěře je už jen kousek,“ varuje.
  • Homosexuální sňatky rozdělují mapu světa. Česko se může stát první postkomunistickou zemí, která takové svatby uzákoní.

A: Postmoderní člověk, který by mohl být i členem církve, se domnívá, že kazatel (pastor) nebo sborové společenství by nemělo dělat nic, aby varovalo před nebezpečnými důsledky takto rizikového chování. Místo toho by se očekávalo, že duchovní nebo vedoucí církve by měli jednoduše projevit k takovým bližním lásku a nechat je na pokoji. „Žij a nechej žít!“ budou někteří říkat. „Konec konců kdo jsme my, abychom soudili a zvedli kámen jako první?“ budou namítat jiní.

Více >

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým – Jak vypadá vděčný člověk?

Pro vděčného člověka

je šumění listí hudbou;

pro nevděčného

je i hra na flétnu či harfu hlukem.

Turecké přísloví

 

 

O zážitku vděčnosti hovoříme tam, kde se někomu něco stane. On to pochopí a vyhodnotí jako něco pozitivního, co nezaslouženě od někoho dostal. Z toho se poté začne radovat.

S vděčností se však setkat i v jiné podobě. Je možno potkat člověka, který je při vší své nenápadnossti přece jen zvláštní. Ať se mu stane, co se mu stane, vyzařuje z něho radost ze života a vděčnost za každou maličkost. Vděčnost se tak stává osobní charakteristikou člověka. Stejně jako v opačném případě nevděčnost. 

Setkáme-li se s člověkem, ze kterého vděčnost přímo září, pak si všimneme, že s vděčností je toho u něho spojeno víc.
Více >